Vôňa do umývačky riadu s neutralizátorom pachu - CITRÓN

Kód VU

Vôňa do umývačky riadu s neutralizátorom pachu - CITRÓN

472 položky

Chcete ušetriť ešte viac? Členstvom v našom klube kúpou tohto produktu získate 0 vernostných bodov... čítaj viac

Prejsť do KLUBU ZLIAV

Cena za balenie
3,98 €

=
3,98 €
s DPH

Nakúpte ešte za 20,00 € a máte dopravu zadarmo (Cena dopravy je: 1,99 €)

Informácie o produkte

Vôňa do umývačky riadu s neutralizátorom pachu odstráni nepríjemný zápach, ktorý niekedy môže po umývacom cykle v umývačke pretrvať vďaka potravinám, v umývačke zostáva len ľahká príjemná vôňa citróna.

 

NÁVOD NA POUŽITIE:

  • Vyberte vôňu z papierového kartónu, ťahom zložte hliníkovú fóliu z kapsule.
  • Upevnite za plastový háčik k hornému košíku v umývačke.
 

VAROVANIE : 

mceclip0.png?1612885057

 

H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odstráňte obsah/obal odovzdaním oprávnenej osobe na likvidáciu.